Analysen

Alternativ navn

Karsinoembryonalt antigen

NLK-kode

NPU19719

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 206 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 μg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

CEA dannes i tykktarmens slimhinne.
Analysen har verdi ved behandlingskontroll i forbindelse med maligne svulster i colon, eventuelt ved residiv kontroll.
Det er stor metodevariasjon i analysen. Bare prøver analysert ved samme laboratorium kan sammenlignes.

Referanseområde

Ikke røkere < 40 år: < 3,2 μg/L
Ikke røkere ≥ 40 år: < 3,3 μg/L
Røkere < 40 år: < 5,5 μg/L
Røkere ≥ 40 år: < 6,5 μg/L

Tolkning

Produksjonen øker først og fremst ved maligne svulster i gastrointestinaltraktus.
Må sammenholdes med klinikk.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 3,4 % ved nivå 2,3 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører