Analysen

NLK-kode

NPU18004

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 212 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Prøvebehandling

Prøven bør tas fastende. Glukose bør rekvireres samtidig.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 7 pmol/L
Høyeste analysesvar: > 13300 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad.
Ikterus: Påvirkes i moderat grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Bedømmelse av egen insulinsekresjon ved diabetes, insulinom, pancreaectomi, glucagonstimulering og insulinantistoff.

Referanseområde

340 – 1470 pmol/L

Tolkning

Høye verdier ved insulinom, insulinresistens, DM2, nyresvikt.
Lave verdier ved DM1, eksogent insulin, pancreaectomi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 2,8 % ved nivå 324 pmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører