Analysen

Agens/analyser

Blødningsutredningspakken inneholder følgende prøver:

Citratplasma:
APTT
INR
vonWillbrands faktor (antigen og aktivitetstest)
Faktor VIII

EDTA-blod:
Trombocytter

Dersom kun enkelte av disse analysene ønskes som oppfølging/kontroll føres disse opp under ”andre analyser” i stedet for å rekvirere blødningsutredning.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26725

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Vårt interne kvalitetssystem viser at det dessverre er betydelige forskjeller i prøveresultater mellom prøver tatt på sykehus og prøver tatt i allmennpraksis av samme pasient. Dette skyldes preanalytiske forhold ved prøvetaking, sentrifugering, avpipettering, frysing, oppbevaring og transport av slike prøver.  

Prøver til blødningsutredning (vonWillebrands prøver og faktor VIII) tas bare på sykehusets laboratorier.
Allmennleger kan fortsatt rekvirere blødningsutredning, men pasienter må ta blodprøvene ved sykehusets laboratorier.

VonWillebrands prøver og faktor VIII tatt utenfor sykehuslaboratorier vil bli seponert med standardkommentar.

Laboratoriet kan så gå videre i utredningen, hvis noen av disse testene er patologiske.

Se ellers under de enkelte analysene for prøvetakning.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger, som skal være påført rekvisisjonen, er vesentlig for utredningen!

Klinisk

Tolkning

Se ellers under de enkelte analysene for tolkning.

Merknader

Blødningstid er en gammel metode som er på vei ut, den kan ikke utføres på tilsendt materiale.  På dagtid kan man avtale på telefon Platefunksjonstester (Multiplate), disse testene kan heller ikke utføres på tilsendt materiale, prøven må tas på sykehus pga lav holdbarhet (Hirudin glass, 2 timer i romtemperatur).