Analysen

Alternativ navn

Total bilirubin

NLK-kode

NPU01370

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Navlestrengsblod: Serum avpipetteres

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 5 dager på gelglass dersom prøvematerialet er lysbeskyttet. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.
Navlestrengsblod holdbart 2 timer (12 timer hvis lysbeskyttet).

Forventet svartid

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 2 µmol/L gjelder Tromsø og Narvik.
Laveste analysesvar: < 3 µmol/L gjelder Harstad.
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes ikke
Lipemi: Påvirkes i moderat grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.
Cyanokit (Hydroksokobalamin) kan gi falsk lave resultater.

Klinisk

Referanseområde

Barn: Svaret vurderes ut fra barnets alder og vekt
0-1d: <140 µmol/L
2-6d: <200 µmol/L
7-14d: <150 µmol/L
15-21d: <100 µmol/L
22d-18 år: <25 µmol/L

Voksen: 5 - 25 µmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,50 % ved 96 μmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi