Analysen

Alternativ navn

BM- farging av benmarg

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Benmarg

Nødvendig prøvemengde

Ønsket antall benmargsutstryk.

Prøvebehandling

Benmargsutstryk må lages umiddelbart etter prøvetakning.
Internt på UNN Tromsø: benmargsutstrykene lufttørkes og leveres Laboratoriemedisin for farging. Kort holdbarhet i ufiksert tilstand.

Utenfor UNN Tromsø: Benmargsutstryket må lufttørkes og fikseres i metanol i 1 minutt før forsendelse til laboratoriet. Farges på laboratoriet. Dersom det er ønskelig at benmargsutstryket skal vurderes av Hematolog ved UNN, må følgebrev (i papirform) være lagt ved. Brevet må inneholde kliniske opplysninger og problemstilling.
Benmargsutstrykene må merkes med pasientens navn, fødsels- og personnummer, ”BM” for benmarg, og dato. NB! Bruk blyant.

Forventet svartid

Analyseres fortløpende.

Interferenser

Ingen kjente

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av benmargens funksjon. Stille diagnose ved mistanke om sykdom i bloddannende organer. Vurdering om det er spredning av kreft til benmargen. Vurdering av effekt/bivirkning av behandling på benmargen. Kontroll av behandling av maligne blodsykdommer.

Referanseområde

Ingen

Tolkning

Benmargsutstryk bedømmes og kommenteres individuelt.

Annet

Fagområde

 Hematologi