Analysen

Alternativ navn

Activated Partial Thromboplastin Time

NLK-kode

NPU01682

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180°
4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres.
Tilsendte prøver må være avpipettert og frosset.

Holdbarhet

Holdbar 4 timer på ubehandlet pasient og 2 timer ved heparinbehandling.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

SynthASil HemosIL®. Analyseinstrument: ACL Top 750 CTS.

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning. Ved spørsmål av forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulært koagulasjon (DIC). Monitorering av ufraksjonert Heparin-behandling (ikke lavmolekylært Heparin).

Referanseområde

25-37 sek (ble verifisert i egen donorstudie med 40 friske blodgivere)
Terapiområde for ufraksjonert Heparin: cirka x 2-2.6 utgangsverdien (ref. 2, 3)

Egen ex-vivo studie av 13 pasienter som fikk ufraksjonert Heparin viser veiledende terapeutisk området 50-85 sek som tilsvarer 0.3-0.7 U/mL med anti-Xa metode for ufraksjonert Heparin.

Ringegrense: >100 sek

Tolkning

Forlengelse av APTT gjenspeiler redusert koagulasjonsevne i den "interne " del av koagulasjons-systemet. Blødersykdommene (Hemofili A- og B) gir kraftig forlengelse av APTT. En svært sjelden, men alvorlig årsak til forlenget APTT er inhibitor (antistoff) mot koagulasjonsfaktor (hyppigst Faktor VIII). Ved mild faktormangel, ved von Willebrands sykdom og ved platedefekter kan sees normal APTT.

APTT brukes hyppig for kontroll av ufraksjonert Heparin-behandling, selv om anti-Xa metode er mer nøyaktig. Andre antikoagulasjonsmidler som kan gi forlenget APTT er Warfarin og direkte perorale antikoagulantia (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), men APTT er ikke egnet til monitorering av disse. Lett økning av APTT kan sees i andre situasjoner, bl.a. under lavmolekylær Heparin-behandling, og tilstedeværelse av antifosfolipid-antistoffer.

VKa (analytisk variasjon)

Normalområdet < 4%
Terapiområdet < 4%

Referanser

  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
  2. Kitchen S et al. Wide variability in the sensitivity ogf APTT reagents for monitoring of Heparin dosage. J Clin Pathol 1996;49:10-14
  3. C. Tc’ao et al. Performance characteristics of a new synthetic APTT reagent. Clin Lab Haem 1998;20:307-313