Analysen

Alternativ navn

Activated Partial Thromboplastin Time

NLK-kode

NPU01682

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Harstad, UNN HF.
Tlf. fagområdet Koagulasjon Tromsø: 776 26725
 

Bilde

Na-Citrat

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 15 min ved 2500 g.

Tilsendte prøver må være avpipettert og frosset. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Holdbarhet

Plasma holdbart 4 timer på ubehandlet pasient og 2 timer ved heparinbehandling.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

Klottingmetode

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning. Ved spørsmål om forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Monitorering av ufraksjonert Heparin-behandling (ikke lavmolekylært Heparin).

Referanseområde

25 - 37 sek
- verifisert i egen donorstudie med 40 friske blodgivere

Terapiområde for ufraksjonert Heparin: cirka 2-2,6 x utgangsverdien (ref. 2, 3)

Egen ex-vivo studie av 24 pasienter som fikk ufraksjonert Heparin viser veiledende terapeutisk område 50 - 88 sek som tilsvarer 0,3 - 0,7 IU/mL med anti-Xa metode for ufraksjonert Heparin.

Tolkning

Forlengelse av APTT gjenspeiler redusert koagulasjonsevne i den "interne " del av koagulasjons-systemet. Blødersykdommene (Hemofili A- og B) gir kraftig forlengelse av APTT. En svært sjelden, men alvorlig årsak til forlenget APTT er inhibitor (antistoff) mot koagulasjonsfaktor (hyppigst Faktor VIII). Ved mild faktormangel, ved von Willebrands sykdom og ved platedefekter kan sees normal APTT.

Ved ukjent forlenget APTT, kan det etter avtale med laboratoriet bestilles APTT miksing. Da utfører laboratoriet miksing av pasientens plasma med normalplasma. Ved faktormangel vil APTT normaliseres. Ved inhibitorer vil APTT ikke normaliseres. 

APTT brukes hyppig for kontroll av ufraksjonert Heparin-behandling, selv om anti-Xa metode er mer nøyaktig. Andre antikoagulasjonsmidler som kan gi forlenget APTT er Warfarin og direkte perorale antikoagulantia (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), men APTT er ikke egnet til monitorering av disse. Lett økning av APTT kan sees i andre situasjoner, bl.a. under lavmolekylær Heparin-behandling, og tilstedeværelse av antifosfolipid-antistoffer.

VKa (analytisk variasjon)

Tromsø: < 4 %

VKa for 2020:
- 3,3 % ved nivå 35 sek
- 3,1 % ved nivå 54 sek

VKa for Harstad kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin. 

Referanser

  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
  2. Kitchen S et al. Wide variability in the sensitivity of APTT reagents for monitoring of Heparin dosage. J Clin Pathol 1996;49:10-14
  3. C. Tc’ao et al. Performance characteristics of a new synthetic APTT reagent. Clin Lab Haem 1998;20:307-313

Annet

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø og Harstad