Analysen

Alternativ navn

Antitrombin III, AT III

NLK-kode

NPU18598

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 15 min ved 2500 g.

Tilsendte prøver må være avpipettert plasma. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.

Sentrifugerte Na-citratrør holdbar 12 t i romtemperatur uten avpipettering (for intern bruk Laboratoriemedisin). 

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

Kromogen metode med fotometrisk avlesning. Metoden er Faktor Xa-basert.

Interferenser

Apixaban, Rivaroxaban og Edoxabanbehandling kan gi falsk forhøyede svar.
UFH- og LMWH-konsentrasjoner > 4 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Alfa1-Antitrypsin konsentrasjoner > 4 mg/mL kan påvirke testresultatet.
Alfa2- Makroglobulin konsentrasjon > 10 mg/dL kan påvirke testresultatet.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning, pre-eklampsi, DIC

Referanseområde

80 - 120 %

Tolkning

Arvelig AT III – mangel innebærer sterkt økt risiko for utvikling av venøs trombose. Ervervet mangel sees ved pågående trombosering, og ved redusert leverfunksjon.
Ved mistanke om arvelig antitrombinmangel skal lave antitrombin verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver før arvelig antitrombinmangel diagnostiseres.

VKa (analytisk variasjon)

I normalområdet: < 5 %
I patologisk område: < 10 %

VKa for 2020:
- 4,5 % ved nivå 105 %
- 7,8 % ved nivå 43 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert