Analysen

Alternativ navn

AMH

NLK-kode

NPU27385

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres to ganger i uken.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 pmol/L
Høyeste analysesvar: > 164,0 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av ovarial reserve som gjenspeiler antall antral- og pre-antral follikler (AFC).
Vurdering av responsen på kontrollert ovariestimulering.
Monitorering av granulosacelletumorer for å påvise gjenværende eller tilbakevendende sykdom.
Diagnostisering av forstyrrelser i kjønnsutviklingen hos barn.
Etablering av individuell daglig dose av humant rekombinant follikelstimulerende hormon (rFSH) Ferring follitropin delta sammen med kroppsvekt ved kontrollert ovariestimulering for utviklingen av multiple follikler hos kvinner som gjennomgår et assistert befrukningsprogram.

Referanseområde

Gutter før pubertet har mye høyere s-AMH konsentrasjon enn  jenter og voksne kvinner og menn, s-AMH synker etter puberteten*. S-AMH er knapt målbar hos nyfødte jenter, det når sitt høyeste nivå etter puberteten og synker deretter gradvis med alder.

Menn >18 år: 5,5 – 103,0 pmol/L
Kvinner:
18 – 24 år: 8,7 – 84,0 pmol/L
25 –  29 år: 6,4 – 70,0 pmol/L
30 – 34 år: 4,1 – 58,0 pmol/L
35 – 39 år: 1,1 – 54,0 pmol/L
40 – 44 år: 0,2 – 39,0 pmol/L
45 – 50 år: 0,2 – 19,0 pmol/L
>50 år: <0,2 pmol/L

Tolkning

Referanseområdene er veiledende og må sammenholdes med klinikk. Det er manglende internasjonal standardisering for AMH-måling, og en må derfor være varsom med å sammenligne verdier fra ulike analysemetoder.
En AMH konsentrasjon på < 0,2 pmol/L hos kvinner i fertil alder indikerer lav ovarial reserve.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 3,0 % ved nivå 6,6 pmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

*Ref. Grinspon RP, Rey RA. Horm Res Paediatr 2010;73:81-92. 

Kruszynska A, Slowinska-Srzednicka J. Anti-Müllerian hormone (AMH) as a good predictor of time of menopause. Prz Menopauzalny 2017 Jun; 16(2): 47-50. (PudMed PMID: 28721129.)

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører