Analysen

Alternativ navn

Tyreoglobulin antistoff, Anti-TG.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 210 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Analyseres onsdager

Måleområde

Laveste analysesvar: < 10 IU/mL
Høyeste analysesvar: > 4000 IU/mL

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Analyseres sammen med Tyreoglobulin.

Referanseområde

< 115 IU/mL

Tolkning

Tyreoglobulin skal alltid rekvireres samtidig, da tyreoglobulinverdier > 2000 ng/mL kan gi falsk forhøyede verdier for anti-tyreoglobulin.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2016 var 6,4 % ved nivå 108 IU/mL.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområdet

Hormon