Analysen

Alternativ navn

AFP

NLK-kode

NPU19766

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 210 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Dagtid mandag - fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,7 µg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Alfaføtoprotein (AFP) dannes i fosterlivet i store mengder i plommesekken og senere i fosterets lever.
Ved testis-cancer brukes analysen sammen med HCG for å type-bestemme canceren.

Referanseområde

< 7,0 µg/L

Tolkning

Abnormalt høye verdier påvises i fostervannet og i morens blod ved misdannelser i ryggmarg (brokk) og ved Down`s syndrom.
Forhøyde verdier ses også ved leversykdommer (hepatitt cirrhose og cancer). Det samme gjelder testis-cancer.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 5,8 % ved nivå 4,0 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører