Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

2 dager ved 15-25 °C
4 dager ved 2-8 °C
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres/beregnes fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 mg/mmol
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

< 3 mg/mmol

Formel for estimering av ratio:
(U-Mikroalbumin i mg/L) / (U-Kreatinin i mmol/L) = Svar i mg/mmol

Tolkning

Utredning og kontroll av nyresykdom med proteinuri, se tabell nedenfor.
N.B: Hvis kreatininutskillelsen er markert forhøyet pga. av stor muskelmasse, vil en underestimere albuminutskillelsen. Situasjonen vil være omvendt ved lav kreatinin pga. lite muskelmasse.

Klinisk betegnelse

Albumin/kreatinin ratio (mg/mmol)

Normal albumiutskillelse

< 3

Moderat albuminuri (mikroalbuminuri)

3-29

Betydelig albuminuri (makroalbuminuri)

30-299

Nefrotisk proteinuri    

≥ 300

VKa (analytisk variasjon)

Referanser

Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes. Helsedirektoratet 2020. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening. 2020.

https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144615&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5972

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi