Vanligste agens

E.coli, P. mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter spp., S. Saprophyticus, Enterokokker, S. aureus.

Indikasjon for prøvetaking

Cystitt/pyelonefritt/urosepsis:

  • Dysuri, pollakisuri, hematuri, flankesmerter, feber, andre systemiske inflammasjonstegn.

Urinprøve fra kvinner i fertil alder (15-55 år) med ukomplisert sporadisk cystitt utenfor sykehus undersøkes som hovedregel ikke hvis det ikke foreligger opplysninger om behandlingssvikt eller residiverende UVI. Unntak er gravide, diabetikere og de med svekket immunforsvar.

 

Ved inneliggende/permanent blærekateter (KAD) skal det angis hvor lenge pasienten har hatt kateteret. Prøver fra kateter som har ligget inne i mer enn to uker blir som hovedregel ikke analysert (gjelder ikke nefrostomi- og suprapubiskateter).
Indikasjon for prøvetaking ved KAD er:
- klinisk pyelonefritt og/eller urosepsis
- ved planlagte urologiske prosedyrer med ventet mucosablødning

Prøvetakning og transport.