Vanligste agens

Sepsis

  • Gram negative staver
  • Gule stafylokokker
  • Pneumokokker
  • Enterokokker
  • Hvite stafylokokker (fremmedlegemeinfeksjon)

Endokarditt

  • Grønne streptokokker/viridans streptokokker
  • Hvite stafylokokker
  • Enterokokker
  • HACEK-gruppen

Hvite stafylokokker, grønne streptokokker, difteroider, Bacillus sp. og Proprionebacterium sp. er som oftest forurensning i blodkultur, men avhengig av klinisk problemstilling kan de også være agens for reelle infeksjoner.

Antall blodkultursett og tidspunkt for prøvetakning

Ett blodkultursett = 1 aerobe flasker (grønn kork), 1 anaerob flaske (oransje kork).

2 blodkultursett er standard. Disse tas samtidig, men som to ulike venepunksjoner.

3 blodkultursett kan være aktuelt ved mistanke om endokarditt hvor det ennå ikke er startet antibiotikabehandling.

4 blodkultursett kan være aktuelt når mistenkt agens kan være bakterier som hyppig forekommer som forurensning, eksempelvis hvite stafylokokker ved fremmedlegmeinfeksjoner som kunstige hjerteklaffer og aortagraft. Det kan også være aktuelt ved mistanke om endokarditt hvor det har vært gitt antibiotikabehandling siste to uker.

Hvis det skal tas flere sett utover de to initiale, kan påfølgende sett gjerne tas 12-24 timer senere såfremt klinikken tilsier at man kan vente. Ved dårlige pasienter og hvor antibiotikabehandling bør startes raskest mulig, tas alle sett samtidig, men ikke fra samme venepunksjon. Blodkulturer kan tas uavhengig av febertopper.

Så vidt overhodet mulig bør blodkulturer tas FØR oppstart av antibiotika da dette ellers kraftig reduserer sjansen for positiv dyrkning til tross for reell infeksjon.

Blodkulturer bør ikke tas via intravasale katetre, da dette øker risikoen for forurensing av prøven. Unntaket er hvis det er mistanke om infeksjon i kateteret. Se Infeksjoner i intravasale katetre.

Prøvetakning, se Blodkultur