MRSA er en forkortelse for meticillinresistente gule stafylokokker. Det vil si gule stafylokokker som er resistent mot betalaktamantibiotika og kan være resistent også mot andre typer antibiotika. Dette vanskeliggjør effektiv behandling ved infeksjon og av den grunn ønsker man å holde MRSA utenfor norske helseinstitusjoner.

Indikasjon for screening:

Ved innleggelse og før pasientrettet arbeid i sykehus tas MRSA-prøver av alle som:

  • Tidligere har fått påvist MRSA og ikke er erklært smittefri,

eller som i løpet av siste 12 måneder har:

  • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
  • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norge og der har:

  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har:

  • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norge

For mer utdypende informasjon se MRSA-veilederen, Folkehelseinstituttet 2009.

Husk at dersom det er indikasjon for screening hos pasienter for MRSA etter opphold i helseinstitusjon i utlandet, vil det også være indikasjon for screening mot ESBL og VRE

Prøvetakning og transport