Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Utføres på fiksert prøvemateriale som er innsendt for histopatologiske undersøkelse (resektat). Preparat som ikke tilhører UNN kan innkalles fra aktuell patologiavdeling (blokk, snitt og kopi av remisse). 

Prøvemengde

Patolog/lab gjør vurdering om preparat er egnet for analyse. 

Rekvisisjon

Analysen bestilles ved å fylle ut rekvisisjon til molekylærpatolgisk undersøkelse.

Analysen settes opp en gang per uke. Svartid vil vanligvis være 5-10 virkedager.

Transport

I tilfeller hvor snitt og blokker innkalles fra andre patologiavdelinger sendes disse med vanlig post.

Analysemetode

Testen benytter RNA som ekstraheres fra FFPE brystskreftvevsprøve. Genspesifikke probepar hybridiseres direkte til mRNA i prøven, og direkte multiplekse målinger av genuttrykk rapporteres ved digital avlesning av mRNA-kopier.  Prosignatesten bestemmer genuttrykksprofil for 50-gener (opprinnelig PAM50). Denne uttrykksprofilen i kombinasjon med angitt tumorstørrelse og lymfeknutestatus danner grunnlaget for å bestemme molekylær subtype og risikoklassifisering. Testen beregner en score for Risk Of Recurrance (ROR-score) som er relatert til pasientens sannsynlighet for fjernmetastaser innen 10 år. 

EMIT-studien vil undersøke effektene av å benytte Prosigna testen til hjelp for å avklare behov for tilleggsbehandling (cellegift og/eller hormonbehandling) hos pasienter som er operert for brystkreft.

Klinisk

Indikasjoner

Til bruk for beslutninger om adjuvant behandling for pasienter som er operert for brystkreft. Testen utføres primært på pasienter som er inkluderte i den nasjonale EMIT-studien.

Tolkning

Analysesystemets algoritme vil beregne og rapportere brystkreftens molekylære subtype: Luminal A, Luminal B, HER2-enriched eller Basal-like, samt pasientens risiko for tilbakefall (ROR) som en score fra 0-100 og risikokategori (lav, intermediær eller høy).

Referanser

Pakningsvedlegg for Prosigna test: https://www.prosigna.com/en-gb/downloads/

Annet

Fagområde

Molekylærpatologisk lab