Analysen

Analyseres ved

Henvendelse om nervebiopsi rettes til Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Kontaktpersoner:
Svein Ivar Mellgren, prof. dr. med.
svein.ivar.mellgren@uit.no
77627099 (kontor)
91847967 (mobil)
Sissel Løseth, seksjonsoverlege PhD.
sissel.loseth@unn.no
77627106 (kontor)
Kjell Arne Arntzen, overlege PhD
Kjell.arne.arntzen@unn.no
77627124 (kontor)

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Det bør taes ut en ca. 4-5 cm lang bit av nervus suralis.
Nervebiopsien fordeles til disse analysene:

 • Elektronmikroskopisk undersøkelse
 • Isolering av nervefibre (teasing)
 • Lysmikroskopisk undersøkelse
 • Nedfrysning (reserve).

Biopsi fra perifer nerve (vanligvis n. suralis).

Prøvetakning og prøvebehandling

Uttak av nervebiopsi utføres av kirurg ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Bioingeniør fra Klinisk Patologi skal alltid være tilstede for å ta vare på prøvematerialet og starte preparering umiddelbart etter uttaket.
Bioingeniør må ha beskjed minimum 1 uke før biopsiuttak:
Wenche Moxnes eller Hilde Storjord
ved Elektronmikroskopisk lab., tlf.  916 50 901
Ved behov for fullstendige prosedyrer, ta kontakt med Elektronmikroskopisk lab: wenche.moxnes@unn.no eller hilde.storjord@unn.no

Merking av prøveglass

Glassene skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Bruk remisse for Histologisk undersøkelse. Remissen merkes med:

 • Pasientens navn, fødselsnummer og adresse
 • Rekvirent og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Kliniske opplysninger
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva materialet består av, lokalisasjon
 • Fiksering

Oppbevaring

Fiksert materiale til lysmikroskopi, teasing og elektronmikroskopi oppbevares i kjøleskap. Nedfrosset materiale oppbevares i ultrafryser.

Fiksering

Nervesegmentet til elektronmikroskopi og isolering av nervefibre fikseres i 2,5 % Glutataldehyd løsning i 0,025 M Natriumcacodylatbuffer.
Nervesegmentet til lysmikroskopi fikseres i 4 % Paraformaldehyd i 0,025 M Fosfatbuffer.
Det resterende segment skal til nedfrysning.

Klinisk

Indikasjoner

Uttak og undersøkelse av nervebiopsi er en viktig del av utredningen av pasienter med ulike nevromuskulære sykdommer, spesielt perifere nevropatier hvor nevrografi viser tydelig sykelige forandringer.

For mer informasjon:
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter

https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagråd/Nevromuskulært%20kompetansesenter%20(NMK)/Nervebiopsi%20(003)%20samlet%20info.pdf