Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Analysen utføres på DNA ekstrahert fra Formalin Fiksert Parafininnstøpt (FFPE) materiale eller fra EDTA-blod. Preparat som ikke tilhører UNN kan innkalles fra aktuell patologiavdeling (vi trenger da blokk, snitt og kopi av remisse).

Rekvisisjon

For materiale som primært sendes inn for klonalitetsanalyse (for eksempel blodprøve) må det fylles ut en skriftlig rekvisisjon:  «Rekvisisjon til molekylærpatologisk undersøkelse».

Transport

I tilfeller hvor snitt og blokker må innkalles fra andre patologiavdelinger sendes disse med vanlig post

Analysemetode

Metoden er basert på PCR og benyttes for å avgjøre klonalitetsstatus i en populasjon av B-celler (IGH og IGK loci) eller T-celler (TCRB og TCRG loci).  For de fleste lymfomer vil man kunne påvise monoklonale rearrangeringer da de maligne cellene tilhører samme klon hvor alle cellene stammer fra en enkelt transformert lymfoid celle. Ved reaktive tilstander vil det som regel påvises polyklonale rearrangeringer for Ig og TCR –gener. Resultatet fra klonalitetsanalysen vil sammen med histologisk-, immunhistokjemisk of flowcytometrisk undersøkelse være viktig for å vurdere om det foreligger lymfom/lymfoproliferativ tilstand eller en reaktiv tilstand. 

Klinisk

Indikasjoner

Klonalitetsanalyser kan benyttes i utredningen ved mistanke om lymfom eller annen lymfoproliferativ tilstand. Undersøkelsen er et nyttig hjelpemiddel for skille mellom reaktive hyperplasier og maligne lymfomer og andre lymfoproliferative tilstander.

Referanseområde

Van Dongen, JJM et al. Design and standardization of PCR primers and protocols for detection of clonal immunoglobulin and T-cell receptor gene recombinations in suspect lymphoproliferations: Report of the BIOMED-2 Concerted Action BMH4-CT98-3936. Leukemia. 2003, 17(12):2257-2317.

AW Langerak et al. Euroclonality/ BIOMED-2 guidelines for interpretation and reporting of Ig/TCR clonality testing in suspected lymphoproliferations. Leukemia 2012, 26: 2159-2171.

Langerak AW, Van Dongen JJM. Multiple clonal Ig/TCR products: implications for interpretation of clonality findings. J Hematopathol 2012; 5: 35-43.

Tolkning

Tolkning gjøres i hht. Euroclonality/ BIOMED-2 guidelines for interpretation and reporting of Ig/TCR clonality testing in suspected lymphoproliferations (AW Langerak et al.).

Annet

Fagområde

Molekylærpatologisk lab