Analysen

NLK-kode

NPU19929.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på serumrør med gel.

Prøven tas ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose/infusjon). Første prøve tas vanligvis før fjerde eller femte dose, i visse tilfeller tidligere. Det er sjeldent nødvendig å måle toppkonsentrasjon (måles 1 time etter avsluttet infusjon), men kan være aktuelt for eksempel ved behandling av cerebrale infeksjoner, fordi overgang over blod/hjernebarrieren er dårlig.   

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 14 dager i kjøleskap (2-8 °C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering. 

Analyseringsintervall

Døgnkontinuerlig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Svar under 4,0 mg/L gis ut som < 4,0 mg/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner.

Referanseområde

Anbefalt minimumskonsentrasjon (like før neste dose) er 15-20 mg/L.

Tolkning

Det er vesentlig å opprettholde høy nok minimumskonsentrasjon: 15-20 mg/L bør tilstrebes.

Minimumskonsentrasjon tatt 1-2 ganger per uke er tilstrekkelig hos pasienter med normal nyrefunksjon. Hos alvorlig syke bør konsentrasjonen måles hyppigere, hos intensivpasienter tas prøver daglig.

Nyresvikt fører til en betydelig forsinket utskillelse av vankomycin. Det er også sett en reversibel forverrelse av kronisk nyresvikt og økning av kreatininverdier, spesielt ved høy dosering. Ved nyresvikt bør derfor serumkonsentrasjoner følges, og ny dose gis når bunnkonsentrasjon faller til 15 mg/L. Vankomycin gitt samtidig med aminoglykosid øker risikoen for nyretoksisitet. Måling av bunnkonsentrasjoner bør derfor utføres 2-3 ganger per uke når kombinasjonen anvendes.

Toppkonsentrasjonsmålinger er sjeldent aktuelt, og det er ingen enighet om hvilket nivå en ønsker at toppkonsentrasjonen skal ligge på.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,9 %.

Farmakologiske data

Proteinbinding: ca 55 %. T1/2: 4-6 timer (ved normal nyrefunksjon). 70-80 % utskilles uforandret i urin. Vankomycin elimineres i liten eller ingen grad ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 15. mars 2021).
  2. Konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika. Håndbok infeksjonsmedisin (OUS) (Sist oppdatert 10. august 2019).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.