Analysen

NLK-kode

NPU26840.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.
Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 3000 nmol/L.
O-desmetyltramadol (aktiv metabolitt): < 400 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 400 mg tramadol (peroralt) daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte døgndose tramadol.

Ca 10 % av befolkningen er langsomme omdannere av tramadol til aktiv metabolitt (O-desmetyltramadol) og vil ha liten/ mangelfull analgetisk effekt av tramadol.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 70-75 %. Proteinbinding: ca 20 %. Tmax: ca 2,5 timer. T1/2: ca 5,5 timer. Metaboliseres i lever via CYP2D6 til aktiv metabolitt (O-desmetyltramadol). Metabolitten medierer sannsynligvis hoveddelen av opioideffekten.

Referanser

  1. Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2. 
  2. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.