Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap.

Analyseringsintervall

Basispakke: 4 dager per uke.
Utvidet pakke: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Basispakke "Sentralstimulerende" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Amfetamin, kokain (benzoylekgonin), metamfetamin, metylendioksyamfetamin/MDA, metylendioksymetamfetamin/MDMA, metylfenidat (ritalinsyre), parametoksymetamfetamin/PMMA og parametoksyamfetamin/PMA.
For substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres.

Utvidet pakke "Andre sentralstimulerende" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Efedrin, etylamfetamin, metylendioksyetylamfetamin/MDEA og metylheksanamin (DMAA).

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.   

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.