Analysen

NLK-kode

NPU53237.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 4-8 timer etter inntak av siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelglass). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse/ analyse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

100 – 5000 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, samt mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

1000 – 4000 nmol/L.
Referanseområdet gjelder ritalinsyre (hovedmetabolitt av metylfenidat) og gjelder for prøver tatt 4-8 timer etter inntak av siste dose.

Tolkning

Serumkonsentrasjonsmåling ved bruk av metylfenidat utføres på den inaktive hovedmetabolitten ritalinsyre da denne er mer stabil. Referanseområdet gjelder ritalinsyre og kan ikke sammenlignes direkte med tidligere angitt referanseområde for metylfenidat. Referanseområdet er definert på farmakokinetisk grunnlag og angir forventet konsentrasjonsområde av ritalinsyre ved bruk av vanlige terapeutiske doser av metylfenidat. Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og effekt er imidlertidig ikke entydig eller godt klinisk dokumentert, og optimal serumkonsentrasjon vil variere mellom enkeltpasienter.

Farmakologiske data

Gjelder metylfenidat:
Biotilgjengelighet: ca 30 % (11-51 %). Proteinbinding: 15 %. Tmax: ca 2-3 timer. T1/2: 1,4-4,2 timer. 

Referanser

  1. Frost J., Bernard J-P., Dietrichs E.S., et al. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.19.0385. 
  2. Metylfenidat. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 26. oktober 2016).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.