Analysen

Alternativ navn

Acetaminophen.

NLK-kode

NPU03024.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved mistanke om overdosering/intoksikasjon bør det gå minst 4 timer fra inntak til prøven tas. Ved terapikontroll bør prøven tas 4-6 timer etter inntak av siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse/analyse.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 2 dager i kjøleskap (2 - 8°C). 
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Forventet svartid

Analyseres døgnkontinuerlig.

Analysemetode

Fotometri.

Måleområde

Tromsø: 7,94 – 3310 μmol/L. Svar under 10 µmol/L gis ut som < 10 µmol/L.
Harstad: 33,1 – 1324 μmol/L. Svar under 35 μmol/L gis ut som < 35 μmol/L.
Narvik: 35 – 1324 μmol/L. Svar under 35 µmol/L gis ut som < 35 µmol/L.  

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i stor grad.
Ikterus: Påvirkes i stor grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver. Dersom interferensen er større enn fastsatte grenser utføres analysen dagtid (hverdager) med annen analysemetode (LC/MS-MS).

Ved høy paracetamolkonsentrasjon og behandling med acetylcystein (Mucomyst) kan s-Kreatinin bli falsk for lavt. Kontroll av s-kreatinin kan først gjøres 24 timer etter avsluttet Mucomystbehandling.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll eller mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

30 – 130 µmol/L.
Referanseområdet gjelder ved terapeutisk bruk når prøven er tatt 4-6 timer etter inntak av siste dose.

Tolkning

Serumkonsentrasjonen må vurderes ut fra tid siden inntak av legemidlet. Farmakologisk vurdering følger alle svar.
Doser på 12 g og oppover regnes alltid som potensielt toksiske.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020, Tromsø: 3,8 %. 
Harstad og Narvik: VKa kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Merknader

Dersom prøven tas tidligere enn 4 timer etter inntak kan konsentrasjonen være i stigende fase på prøvetidspunktet og representerer dermed ikke toppverdien.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: nær 100 % (peroralt inntak). Tmax: 0,5-1 timer. T1/2: 2-3 timer. Metaboliseres i lever (> 95%) ved konjugering til glukuronid og sulfat. < 5% utskilles uforandret. En liten del metaboliseres av CYP2E1 til en potensielt levertoksisk metabolitt, NAPQI.

NAPQI blir normalt uskadeliggjort av endogent glutation i leveren, men ved overdosering holder ikke nydannelsen av glutation tritt med NAPQI-produksjonen, og leverskade (nekrose og leversvikt) kan oppstå. Antidotbehandling med acetylcystein igangsatt innen 8 timer etter inntak gir tilnærmet fullstendig beskyttelse mot leverskade.

Referanser

Paracetamol – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. www.helsebiblioteket.no/forgiftninger (02/2021).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin Tromsø.

Fagområde

Klinisk farmakologi.