Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive og negative prøver.

Tolkning

Følgende substanser analyseres i gruppen Opioider i urin (spesifikk): 
Dekstropropoksyfen, desomorfin, etylidendimetyldifenylpyrrolidin (EDDP), etylmorfin, fentanyl, folkodin, heroin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, ketobemidon, kodein, 6-monoacetylmorfin (6-MAM), metadon, morfin, nalokson, norpetidin, oksykodon, pentazocin, petidin og tramadol.

Påvisningstid varierer med inntatt stoff, ved tilfeldig bruk er påvisningstid vanligvis fra 2-4 dager opptil 1 uke etter inntak. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.

Et stort væskeinntak forut for prøvetaking kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).