Analysen

Agens/analyser

Basispakke "Opioider" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser: 
Buprenorfin, fentanyl, heroin (6-MAM), kodein, metadon (EDDP), morfin, oksykodon, petidin (norpetidin) og tramadol. 
For substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres.

Utvidet pakke "Andre opioider" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Desomorfin, etylmorfin, folkodin, hydrokodon, hydromorfon, ketobemidon og nalokson.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Forventet svartid

Analyseringsintervall:
Basispakke: 4 dager per uke.
Utvidet pakke: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar. 

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.