Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).

Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende Sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar 5 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Cut-off 300 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>300 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Opiater påvises som gruppe ved immunologisk metode. Metoden skiller ikke mellom de ulike stoffene innenfor gruppen. Vanlig påvisningstid ved tilfeldig bruk er 2-4 dager. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.

Følgende substanser vil kunne gi positivt utslag ved metoden: kodein, etylmorfin, diacetylmorfin (heroin), 6-monoacetylmorfin (6-MAM), dihydrokodein, morfin, morfin-3-glukuronid, hydrokodon, tebain og hydromorfon.
Dersom man ønsker svar på hvilket stoff som er inntatt, må spesifikk analyse rekvireres.

Screening av opiater inkluderer ikke hele opioidgruppen. Substanser som blant annet dekstropropoksyfen, fentanyl, ketobemidon, oksykodon, petidin og tramadol vil ikke påvises ved denne metoden. For analyse av disse stoffene må spesifikk analyse av opioider rekvireres.

Buprenorfin og metadon (i form av metabolitten EDDP) kan påvises ved screening, men må da rekvireres som egen immunologisk prøve (se Rekvisisjon for rusmiddelanalyser i urin).

I sjeldne tilfeller påvises opiater ved immunologisk screening som ikke gjenfinnes ved spesifikk analyse. Dette kan skyldes inntak av andre opiater enn de som inngår i repertoaret for vår spesifikke metode, eller falsk positiv immunologisk prøve.

Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

3,9 %.

Referanser

1. Pakningsvedlegg OPI2, Roche/Hitachi (05/2012).
2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.