Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør med eller uten gel. Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

25 - 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved monitorering av rusmisbruk er urin et mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 220 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 60 mg oksykodon (peroralt) daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte døgndose oksykodon.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 42% (depotformulering ca 60 %). Proteinbinding: ca 45 %. Tmax: ca 1,5 t (depotformulering ca 3 t). T1/2: ca 2,5 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever via CYP3A4/5. Opptil 19 % utskilles uforandret i urin.

Referanser

1) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.