Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Internt på UNN: EDTA-plasma.
Eksterne prøver: Serum uten tilsetning.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvetaking foretas ved fastsatte intervaller etter avsluttet infusjon.
Internt på UNN: EDTA-plasma.
Eksterne prøver: Serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering, tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 6 døgn i kjøleskap (2-8 ºC).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

ARK.

Måleområde

0,05 - 1,2 μmol/L.

Interferenser

Ved eventuell behandling med glucarpidase (=rekombinant karboksipeptidase; Voraxaze®) dannes det betydelige mengder av metabolitten DAMPA som vil påvirke metotreksat-analysen ved gjeldende metode og gi falskt forhøyede metotreksatverdier. Se også info under Tolkning.

Klinisk

Indikasjoner

Overvåking av høydosebehandling metotreksat. Mistanke om overdosering eller forgiftning.

Referanseområde

Terapeutisk område i henhold til spesifikke behandlingsprotokoller.

Tolkning

De enkelte protokoller for høydose metotreksatbehandling gir detaljerte anbefalinger om forventet eliminasjonshastighet, og om hydrering, alkalinisering av urin og dosering av motgiften leukovorin ("rescue") som følge av metotreksat-konsentrasjonen i serum over tid. Protokollene angir grenseverdier etter 24, 48 og 72 timer for justering av behandlingen.

Det er ikke påvist en klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon av metotreksat og effekt ved lavdosebehandling som ved reumatoid artritt og psoriasis. Lavdosebehandling ved disse tilstandene gir svært lave serumkonsentrasjoner.

VKa (analytisk variasjon)

3,4 %.

Merknader

Ved eventuell behandling med glucarpidase må laboratoriet kontaktes før analyse av metotreksat. I slike tilfeller må prøvesvar brukes med stor forsiktighet. Slike prøver vil i tillegg bli analysert med annen metode (LC-MS/MS). Det er viktig å være klar over at MS-laboratoriet bare er bemannet på hverdager innenfor normal arbeidstid.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: Opptil 90% ved peroral tilførsel i lave doser, synker til 15% ved doser over 80 mg/m2. T1/2: 3-10 timer (lavdosebehandling), 8-15 timer (høydosebehandling). Utskilles hovedsakelig via nyrene, opptil 90% umetabolisert. Nedsatt nyrefunksjon kan gi hemmet eliminasjon og risiko for bivirkninger ved høydosebehandling.

Referanser

1) Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 2013.
2) ARK Methotrexate Assay. ARK Diagnostics, Inc. (Sist oppdatert: 10/2014).