Analysen

NLK-kode

NPU02739.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Internt på UNN: EDTA-plasma.
Eksterne prøver: Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Internt på UNN: EDTA-plasma.
Eksterne prøver: Serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Prøvetakingstidspunkt i henhold til spesifikke behandlingsprotokoller. 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 6 dager i kjøleskap (2-8°C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Døgnkontinuerlig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

EIA (ARKTM Methotrexate Assay).

Måleområde

Svar under 0,05 μmol/L gis ut som < 0,05 μmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Ved eventuell behandling med glucarpidase (=rekombinant karboksipeptidase; Voraxaze®) dannes det betydelige mengder av metabolitten DAMPA som vil påvirke metotreksat-analysen ved gjeldende metode og gi falskt forhøyede metotreksatverdier. Se også info under Merknader.

Klinisk

Indikasjoner

Overvåking av høydosebehandling metotreksat. Mistanke om overdosering eller forgiftning.

Referanseområde

I henhold til spesifikke behandlingsprotokoller.

Tolkning

De enkelte protokoller for høydose metotreksatbehandling gir detaljerte anbefalinger om forventet eliminasjonshastighet, og om hydrering, alkalinisering av urin og dosering av motgiften leukovorin ("rescue") som følge av metotreksat-konsentrasjonen i serum over tid. Protokollene angir grenseverdier etter 24, 48 og 72 timer for justering av behandlingen.

Det er ikke påvist en klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon av metotreksat og effekt ved lavdosebehandling, som ved reumatoid artritt og psoriasis. Lavdosebehandling ved disse tilstandene gir svært lave serumkonsentrasjoner.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,7 %.

Merknader

Ved eventuell behandling med glucarpidase må laboratoriet kontaktes før analyse av metotreksat. I slike tilfeller må prøvesvar brukes med stor forsiktighet. Slike prøver vil i tillegg bli analysert med en annen analysemetode (LC-MS/MS).

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 90 % ved peroral tilførsel av lave doser, synker til 15 % ved doser over 80 mg/m2. Tmax: 1-2 timer etter peroral tilførsel. T1/2: 3-10 timer (lavdosebehandling), 8-15 timer (høydosebehandling). Utskilles hovedsakelig via nyrene, opptil 90 % umetabolisert. Nedsatt nyrefunksjon kan gi forsinket eliminasjon og risiko for bivirkninger ved høydosebehandling.

Referanser

  1. Metotreksat. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 31. juli 2020). 
  2. ARKTM Methotrexate Assay. ARK Diagnostics, Inc. (Sist oppdatert 10/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.