Analysen

NLK-kode

NPU04113.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse/ analyse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 3200 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

600 – 1200 nmol/L.
Referanseområdet gjelder ved opioidsubstitusjonsbehandling.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Merknader

Det har vært rapportert om tilfeller med forlenget QT-intervall og torsades de pointes under behandling med metadon, særlig ved høye doser (> 100 mg/dag). Metadon bør administreres med forsiktighet til pasienter med risiko for å utvikle forlenget QT-intervall.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: > 80 % (peroralt inntak). Proteinbinding: ca 90 %. Tmax: ca 4 timer. T1/2:15-60 timer. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A4. Inaktive hovedmetabolitter (EDDP og EMDP).

Referanser

Preparatomtale (SPC) Metadon. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 18. september 2019).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.