Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

300-2500 nmol/L.

Tolkning

Konsentrasjoner betydelig over øvre referansegrense bør unngås grunnet økt fare for krampeanfall.

Merknader

Risiko for utvikling av agranulocytose, selv etter lengre tids bruk - krever kontinuerlig kontroll av antall hvite blodlegemer og antall nøytrofile granulocytter.

Farmakologiske data

Absorbsjon: 90-95 % etter peroralt inntak. Absolutt biotilgjengelighet: 50-60 %, pga første-passasjemetabolisme. Tmax: ca 2 t. T1/2: ca 12 timer (bifasisk eliminasjon). Proteinbinding: 95 %. Metaboliseres nesten fullstendig før utskillelse. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også via gallen i feces (30 %). Hovedmetaboliiten desmetylklozapin er farmakologisk aktiv, men har betydelig svakere og mer kortvarig effekt enn klozapin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.