Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 døgn i kjøleskap, og inntil 14 døgn i frosset tilstand.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag - fredag).

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

15-45 μmol/L (gjelder epilepsi).
Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt karbamazepin-10,11-epoksid.

Tolkning

Toksiske effekter er vanlige ved konsentrasjoner > 50 μmol/L, men kan ses ved lavere konsentrasjoner hos pasienter som samtidig bruker andre epileptika og hos pasienter med lavere grad av proteinbinding. Symptomer på intoksikasjon kan være ataksi, talevansker, svimmelhet, dobbeltsyn, nedsatt bevissthet, kramper og koma.
Ved måling av karbamazepin analyseres totalkonsentrasjonen. Det er imidlertid den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er farmakologisk aktiv. Endringer i proteinnivå eller bindingsgrad kan medføre endring i fri konsentrasjon av karbamazepin, det er derfor ikke alltid et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Måling av karbamazepin bindingsgrad kan bestilles i spesielle tilfeller (analyseres fredager).

VKa (analytisk variasjon)

3,0 %

Farmakologiske data

Absorpsjon: langsom og tilnærmet fullstendig for tabletter, noe lavere for depottabletter og stikkpiller. Tmax: 6-24, avhengig av administreringsform. T1/2: 36 t ved enkeltdosering. Ved langtidsbehandling synker t1/2 til 16-24 t pga enzyminduksjon. Proteinbinding: 70-80 %. Metaboliseres i lever (via CYP3A4). Utskilles i feces og urin; 2 % utskilles uforandret i urin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.