Analysen

NLK-kode

NPU01457.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2-8°C). 
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Svar under 9 μmol/L gis ut som < 9 μmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad. 
Ikterus: Påvirkes i liten grad. 
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

15-45 μmol/L (gjelder epilepsi).
Fritt karbamazepin utgjør 24-33 % av totalkonsentrasjonen.

Tolkning

Ved måling av karbamazepin analyseres totalkonsentrasjonen. Det er imidlertid den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er farmakologisk aktiv. Endringer i proteinnivå eller bindingsgrad kan medføre endring i fri konsentrasjon av karbamazepin, det er derfor ikke alltid et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Måling av karbamazepin bindingsgrad kan bestilles i spesielle tilfeller (analyseres fredager).

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3.2 %.

Farmakologiske data

Absorpsjon: langsom og tilnærmet fullstendig for tabletter, noe lavere for depottabletter. Tmax: 6-24 timer, avhengig av administreringsform. T1/2: 36 timer ved enkeltdosering. Ved langtidsbehandling synker t1/2 til 16-24 timer pga enzyminduksjon. Proteinbinding: 70-80 %. Metaboliseres i lever (via CYP3A4). Utskilles i feces og urin; 2 % utskilles uforandret i urin.

Referanser

Reimers A et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13):864-865.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.