Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 5 mL når det bestilles én analyse. 10 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

1 – 100 µmol/L.
Cut-off 2,5 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Alkoholmisbruk.

Referanseområde

Negativ (< 2,5 µmol/L).

Tolkning

EtG og EtS er sikre markører for nylig alkoholinntak. Etanol kan sjelden påvises i urin særlig lengre enn 12 timer etter inntak, mens omdanningsproduktene kan påvises opptil 2-3 døgn etter små/moderate inntak og opptil 5 døgn etter store/gjentatte inntak.

Svaret gis ut i kreatininjustert konsentrasjon for å justere for urinens fortynningsgrad.
Et stort væskeinntak forut for prøvetaking kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

EtG: 6,4 % ved nivå 2,5 µmol/L.
EtS:10,9 % ved nivå 7,9 µmol/L.

Farmakologiske data

Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) er omdanningsprodukter av etanol som utskilles fra kroppen betydelig langsommere enn etanol i seg selv.

Referanser

1) Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).
2) Faktaark, St.Olavs hospital. Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) i urin- og serumprøver. www.stolav.no.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.