Analysen

Alternativ navn

Etylglukuronid (EtG).
Etylsulfat (EtS).

NLK-kode

EtG: NPU58335.
EtS: NPU58334.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2,5 – 100 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Kontroll og oppfølging av alkoholbruk.

Referanseområde

< 2,5 µmol/L.

Tolkning

EtG og EtS er omdanningsprodukter av etanol som utskilles fra kroppen betydelig langsommere enn etanol i seg selv. Påvisningstiden er vanligvis 2-3 døgn etter moderate alkoholinntak, og opptil 5 døgn etter store/gjentatte inntak. Både EtG og EtS må påvises i en og samme prøve før resultatet kan fortolkes som påvist.

Svaret gis ut i kreatininjustert konsentrasjon for å justere for urinens fortynningsgrad. Et stort væskeinntak forut for prøvetaking kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved U-Kreatinin < 2 mmol/L anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020:
EtG < 4,4 %.
EtS < 5,7 %.

Merknader

EtG og EtS vil dannes selv ved inntak av små mengder alkohol, også ved inntak av «alkoholfritt» øl og vin eller likørsjokolade. Da analysemetoden er svært sensitiv vil dette kunne føre til positiv test, og personer som følges opp med EtG og EtS bør unngå også slike inntak.

Referanser

1) Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).
2) Aakerøy R, et al. Nye markører for påvisning av alkoholbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136: 1643-7.
3) PR43312 Prøvetaking IS-2231, Laboratoriemedisin Tromsø, UNN.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.