Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør med eller uten gel. Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

20 – 16384 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved kontrollformål ved rusmisbruk er urin er mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 3500 nmol/L.

Tolkning

Ved bruk av diazepam kan ofte også metabolittene desmetyldiazepam, temazepam og oksazepam påvises. Analysesvaret og referansegrensen omfatter summen av diazepam og desmetyldiazepam. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose diazepam for bruksområdet angst/ uro.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100 %. Proteinbinding: ca 99 %. Tmax: 1-1,5 t. T1/2: ca 43 t (store individuelle forskjeller). Metaboliseres i lever. Elimineres primært som konjugerte metabolitter i urin.

Referanser

1) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
2) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.