Analysen

Alternativ navn

DMD, nordiazepam

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 16384 nmol/L.
 

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved kontrollformål ved rusmisbruk er urin er mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 3500 nmol/L.
Referanseområdet gjelder for summen av diazepam og den aktive metabolitten desmetyldiazepam (DMD, nordiazepam).

Tolkning

Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede, medikamentfastende konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose diazepam (15 mg) på indikasjon angst/uro og/eller søvnvansker.

Referanser

Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.

Annet

Fagområde

Fagområdet Klinisk farmakologi,