Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

1 gang i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Tolkning

Følgende substanser analyseres i gruppen Cannabinoider i urin (spesifikk): Tetrahydrocannabinol (THC), hydroksytetrahydrocannabinol (OH-THC) og tetrahydrocannabinolsyre (THC-COOH).
Svaret gis ut i kreatininjustert konsentrasjon for å justere for urinens fortynningsgrad. For vurdering av evt nytt inntak, må "Vurdering nytt inntak cannabinoider" rekvireres.

Den dominerende metabolitten er THC-COOH. Vanlig påvisningstid ved enkeltinntak er inntil 1 uke, men ved kronisk daglig inntak kan imidlertid påvisningstiden være betydelig lengre (4-6 uker). I ekstremtilfeller ved kronisk daglig bruk kan påvisningstiden være inntil 3 måneder. Begrenset inntak kan gi negativt resultat. 

Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).