Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

2-3 dager i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

Cut-off 5 μg/L.
Svaret gis ut som positiv/negativ. 

Klinisk

Indikasjoner

Kontroll av etterlevelse av opioidsubstitusjonsbehandling, eller ved mistanke om misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (> 5 μg/L) og negative prøver.

Tolkning

Vanlig påvisningstid av buprenorfin er inntil en uke etter inntak. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.
Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin, Tromsø.