Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap.

Analyseringsintervall

Basispakke: 4 dager per uke.
Utvidet pakke: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Basispakke "Benzodiazepiner" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser: 
Alprazolam (hydroksyalprazolam), diazepam (desmetyldiazepam), klonazepam (7-aminoklonazepam), nitrazepam (7-aminonitrazepam) og oksazepam.
For substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres.

Utvidet pakke "Andre benzodiazepiner" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Bromazepam, etizolam, fenazepam, flunitrazepam (7-aminoflunitrazepam), flurazepam, klobazam (desmetylklobazam), lorazepam, midazolam og triazolam (hydroksytriazolam).
For substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres.

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar. 

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.