Analysen

Agens/analyser

Basispakke rusmidler i urin inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser (for substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres): 
Benzodiazepiner:  Alprazolam (hydroksyalprazolam*), diazepam (desmetyldiazepam*), klonazepam (7-aminoklonazepam*), nitrazepam (7-aminonitrazepam*) og oksazepam*.
Cannabis: THC-COOH*. 
Opioider: Buprenorfin*, fentanyl*, heroin (6-MAM*), kodein*, metadon (EDDP*), morfin*, oksykodon*, petidin (norpetidin*) og tramadol*.
Sentralstimulerende: Amfetamin*, MDA*, MDMA*, kokain (benzoylekgonin*), metamfetamin*, metylfenidat (ritalinsyre*), PMA* og PMMA. 
Z-hypnotika: Zolpidem* og zopiklon*. 

* Akkreditert analyse.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 4 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

I basispakken inngår spesifikk analyse av 25 vanlige rusmidler innen substansgruppene benzodiazepiner, cannabis, opioider, sentralstimulerende midler og z-hypnotika. Rekvirenter kan velge analyse av hele basispakken, eller kun enkelte substansgrupper der dette er ønskelig. 

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.   

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).

Annet

Akkreditering

Analyser i basispakken merket med * er akkreditert, se Agens/analyser.

Fagområde

Klinisk farmakologi.