Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml). Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap.

Analyseringsintervall

4 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Basispakke rusmidler i urin inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser (for substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres): 
Benzodiazepiner: alprazolam (hydroksyalprazolam), diazepam (desmetyldiazepam), klonazepam (7-aminoklonazepam), nitrazepam (7-aminonitrazepam) og oksazepam.
Cannabis: tetrahydrocannabinolsyre/ THC-COOH. 
Opioider: buprenorfin, fentanyl, heroin (6-monoacetylmorfin/ 6-MAM), kodein, metadon (etylidendimetyldifenylpyrrolidin/ EDDP), morfin, oksykodon, petidin (norpetidin) og tramadol.
Sentralstimulerende: amfetamin, metylendioksyamfetamin/ MDA, metylendioksymetamfetamin/ MDMA, kokain (benzoylekgonin), metamfetamin, metylfenidat (ritalinsyre), parametoksyamfetamin/ PMA og parametoksymetamfetamin/ PMMA. 
Z-hypnotika: zolpidem og zopiklon. 

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.   

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.