Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive og negative prøver.

Tolkning

Følgende substanser analyseres i gruppen Amfetaminer i urin (spesifikk):
Amfetamin, efedrin, etylamfetamin, metamfetamin, metylendioksyamfetamin (MDA), metylendioksyetylamfetamin (MDEA), metylendioksymetamfetamin (MDMA, ecstasy), metylfenidat, norefedrin (PPA, fenylpropanolamin) og parametoksymetamfetamin (PMMA).

Vanlig påvisningstid er opptil 2-4 dager etter inntak. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.

Et stort væskeinntak forut for prøvetaking kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).