Analysen

NLK-kode

NPU04627.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før inntak av neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse/analyse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering og tidspunkt for siste dose.

Analyseringsintervall

2-3 dager i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

20 – 2048 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 160 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 3 mg alprazolam daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose alprazolam for bruksområdet angst/ uro.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 88 %. Proteinbinding: ca 71 %. Tmax: ca 1,5 timer. T1/2: ca 12 timer. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A.

Referanser

1) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
2) Helland A et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.