Fagområdet Obduksjon
Utfører sykehusobduksjoner og rettsmedisinske obduksjoner. Virksomheten omfatter også undersøkelse av pre- og postnatale dødsfall med vekt på diagnostikk av misdannelser og andre perinatale sykdommer.

Fagområdet Histologi
Bearbeider biopsier og kirurgiske operasjonspreparater for generell vevsundersøkelse, innbefattet frysesnittdiagnostikk. Laboratoriet utfører også histologiske spesialundersøkelser.

Fagområdet Nevropatologi
Utfører histologisk prepareringsarbeid innbefattet frysesnittdiagnostikk, enzymhistokjemisk undersøkelse av vev fra sentralnervesystemet, perifere nerver og muskulatur.

Fagområdet Immunhistokjemi
Utfører spesialundersøkelser rettet mot spesifikke antigenstrukturer i celler og vev, som særlig har betydning for diagnostikk og klassifikasjon av kreft og til påvisning av hormonreseptorer i kreftsvulster. Her utføres også in situ hybridisering som SISH for å undersøke spesifikke gener som har betydning for kreftbehandling.

Fagområdet cytologi
Undersøker utstrykspreparat fra cervix, væskebasert cervixcytologi, annen eksfoliativ cytologi, finnålsaspirasjoner og imprint av ferskt materiale. Deltakelse ved prøvetakning av finnålspunksjoner eller imprint av nålebiopsier utføres for å vurdere materialets representativitet. På enkelte organ avgis foreløpig diagnose ved prøvetakningen.

Fagområdet for Elektronmikroskopi
Utfører all teknisk framstilling av preparater til elektronmikroskopisk diagnostikk, som hovedsakelig omfatter prøver fra muskel, nyre, cilie og nerve. Fagområdet utfører også immunfluorescens på hud- og nyrebiopsier.Fagområdet for Cytometri
Utfører flowcytometriske undersøkelser av svulster for DNA-ploidi bestemmelse og kvantitative målinger av celler og vev ved bildeanalyse.

Fagområdet for Molekylær Patologi
Ufører undersøkelser for genetiske endringer i kreftsvulster. Molekylærgenetiske undersøkelser har etter hvert fått en viktig rolle i moderne kreftdiagnostikk, både for å stille korrekt diagnose og for å avgjøre hvilken behandling pasienten vil ha best nytte av. Det benyttes ulike genteknologiske analysemetoder, hovedsakelig basert på PCR og fluorescens in situ hybridisering (FISH). Fra og med 2017 utføres en stor del av analysene ved en metode kalt dypsekvensering. Laboratoriet utfører også HPV-testing som en del av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.   

Kontor
Foretar oppakking og registrering av innsendte prøver i tillegg til telefontjeneste.