Analysen

Agens/analyser

Svangerskap: 1.prøve
Svangerskap: Kontrollprøve
Svangerskap: Føtal RHD

se også fastlegenytt: Informasjon til rekvirenter ang svangerskapsanalyser

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod
og serum dersom det rekvireres infeksjonsserologi

Prøvemengde

1. prøve: 1 x 4 ml EDTA-glass
Kontrollprøve: 2 x 6 ml EDTA-glass
3,5 ml serum til infeksjonsserologi.

Klinisk

Indikasjoner

Det er svært viktig å oppgi termin eller svangerskapsuke på alle rekvisisjoner til blodtypeserologiske svangerskapsprøver.
Det skal tas prøver av alle gravide i 6. – 12. svangerskapsuke (1. prøve).
RhD-negative kvinner skal i tillegg testes for irregulære antistoff i svangerskapsuke 24 (kontrollprøve). Denne prøven tas samtidig med prøve til føtal RHD-typing, Det må tas separate glass til antistoffscreening og føtal RHD, nødvendig prøvevolum er 2 x 6 ml EDTA. Glassene må ikke åpnes pga fare for kontaminering.

Dersom det er rekvirert prøver til infeksjonsserologi, oversendes disse til Avdeling for mikrobiologi og smittevern.
Undersøkelse av irregulære alloantistoff mot erytrocytter utføres på prøver fra gravide for evt. å påvise IgG-antistoff som kan være skadelig for fosteret.

Tolkning

Dersom irregulære antistoff påvises, skal disse følges opp. Økning av antistoffmengden (titer) er avgjørende for hvor ofte ny prøve anbefales. Dersom det finnes slike antistoff hos moren, skal det umiddelbart etter fødsel undersøkes om barnet har antistoff på sine erytrocytter. Hvis barnet har antistoff på overflaten av sine erytrocytter, vil grad av anemi, hemolyse og bilirubinnivå være avgjørende for beslutning om behandling.
RhD-negative mødre som bærer et RHD-positivt foster skal få prenatal Rh-profylakse rundt svangerskapsuke 28.
Barn født av RhD-negative mødre, skal RhD-types i navlesnorprøve etter fødsel. Dersom barnet types RhD-positivt gis postnatal Rh-profylakse til mor, senest 72 timer etter fødsel.

Annet

Link