Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml serum

Prøvetakning og prøvebehandling

Kliniske opplysninger og indikasjon for analysen må fremgå av rekvisisjonen. Dersom det er mistanke om kuldeagglutininer eller kryoglobuliner er det viktig at prøven tas, koagulerer og sentrifugeres ved

37 °C. Dette må også anføres på rekvisisjonen.

Analysemetode

SERUMPROTEIN-ELEKTROFORESE (KAPILLÆR – ELEKTROFORESE)
Indikasjon:
Brukes som en screeningtest for påvisning av mono-/oligo-klonal komponent og for å følge utviklingen av en kjent monoklonal komponent over tid. Utviklingen av M-komponenten følges opp ved hjelp av kvantitering i g/L.

IMMUNOTYPING (IT) KAPILLÆR – ELEKTROFORESE
Klassifisering av mono-/oligo-klonale immunglobuliner.
Indikasjon:
Immunotyping utføres for å klassifisere en (nyoppdaget) monoklonal komponent, dette gjøres ved hjelp av kapillær-elektroforese metoden. Klassifisering innebærer å bestemme immunglobulin klasse (IgG, IgA, IgM) og type lett kjede (kappa eller lambda) som utgjør M-komponenten.

IMMUNOFIKSERINGSELEKTROFORESE (IFE) GEL-ELEKTROFORESE
Klassifisering av mono-/oligo-klonale immunglobuliner.
Indikasjon:
Gel-elektroforese metoden brukes for å klassifisere en monoklonal komponent.

IFE brukes som tillegg til IT for hjelp til å klassifisere svake M-komponenter. IFE brukes også for å bekrefte fravær av tidligere påvist M-komponent hos pasienter som er i remisjon etter behandling.

Klinisk

Referanseområde

M-komponent ikke påvist. (Negativ)

Tolkning

Malign monoklonal gammopati:
Ved første prøve hvor det finnes en M-komponent er det ikke mulig å avgjøre om det foreligger en benign eller malign monoklonal gammopati. Sterk M-komponent med lave (polyklonale) bakgrunnsimmunglobuliner, bedømt ved serumprotein-elektroforese, indikerer en malign gammopati (myelomatose, Mb.Waldenstrøm). Hematologiske undersøkelser av blod og benmarg samt repeterte immunglobulin-kvantiteringer og elektroforeser vil kunne føre til at rett diagnose blir stilt.

Benign monoklonal gammopati:
Benign monoklonal gammopati karakteriseres ved at en M-komponent er svak og stabil over år med normale immunglobulinverdier. Ved økende alder ser man en økende tendens til utvikling av benign monoklonal gammopati.

Referanser