Analysen

Agens/analyser

Bilirubin

Alternativ navn

Xanthochromi

NLK-kode

NPU18320

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske for bestemmelse av bilirubin og protein
Blodprøve for å bestemme bilirubin og protein i serum. (Det er ikke nødvendig å ta ny blodprøve hvis det foreligger verdi av bilirubin og protein i serum som ikke er eldre enn 24h på prøvetakingstidspunktet.)

Prøvemengde

1 ml (20 dråper)

Nødvendig prøvemengde

500 µl (10 dråper)

Prøvetakning og prøvebehandling

Spinalpunksjon skal utføres tidligst 12 timer etter symptom debut slik at man er sikker på at det er dannet påvisbare mengder bilirubin. Prøven til påvisning av bilirubin bør tas sist i prøvetakningsrekken for å minimere risiko for kontaminering med blod under selve prøvetakningen.

Prøvebehandling

Spinalvæske må sentrifugeres straks etter prøvetaking. (1250 g i 10 min, d.v.s. samme som blodprøver).
Supernatanten avpipetteres og lysbeskyttes med aluminiumsfolie. 

Sentrifugert, avpipettert og lysbeskyttet spinalvæske

Merking av prøveglass

Fullstendig navn og fødselsnummer til pasienten, prøvetakningsdato/klokkeslett og rekvirentnavn/kode.

Rekvisisjon

Analysen skal fortrinnsvis rekvireres elektronisk i DIPS. Analysen Bilirubin i spinalvæske utføres i ordinær arbeidstid (mandag til fredag 07:30 – 15:00). Prøver som ankommer vårt laboratorium utenom ordinær arbeidstid vil bli analysert påfølgende hverdag. Hvis prøven tas utenom ordinær arbeidstid, og svar ikke kan vente grunnet behandlingsmessige konsekvenser, ring kvantiteringsbakvakt på tlf 97176519.
Det må også foreligge verdi av bilirubin og protein i serum som ikke er eldre enn 24h. Det må rekvireres/tas ny blodprøve for påvisning av bilirubin og protein i serum hvis dette ikke er tilfelle.

Oppbevaring

Sentrifugert, avpipettert og lysbeskyttet prøve skal oppbevares i kjøleskapet inntil analysering.

Holdbarhet

Inntil 5 dager i kjøleskapet.

Forventet svartid

Inntil en arbeidsdag hvis ikke annet var avtalt.

Analysemetode

Spektrofotometri

Interferenser

Hvis det ble nylig gjort røntgen us v.h.a. kontrastvæske kan fargestoffer fra kontrasten påvirke vår analyse. Hvis pasienten ble spinalpunktert tidligere, kan evt. teknisk blødning ved tidligere prøvetaking gi falskt positivt resultat (opptil 2 uker etter inngrepet).  

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om subaraknoidal blødning (SAH). 

Tolkning

Spektrofotometri av spinalvæske gjøres der subaraknoidalblødning (SAH) eller annen intrakraniell blødning er mistenkt uten at blødning er påvist ved CT. CT-scan er postivt ved 98% av pasienter med SAH innen 12 h, men bare hos 50 % av disse innen den første uken. Derimot kan bilirubin i CSF detekteres opp til 2 uker etter SAH. Det er viktig å ikke overse en liten blødning fra et cerebrovaskulært aneurisme fordi den i opptil 40 % av tilfellene etterfølges av en større blødning med betydelig mortalitet.
Positiv resultat av påvisning av bilirubin i spinalvæske gir indikasjon for videre undersøkelse mtp subarknoidal blødning (angiografi). Negativ test utelukker ikke SAB (men gjør det lite sannsynlig) og må sammenholdes med resultater av andre undersøkelser.  

Annet

Fagområde

Flowcytometri

Sist oppdatert

2020-02-25