Utstyr:
Til blodprøvetaking benyttes vakuumrør. Disse har ulike fargekoder på korken avhengig av tilsetning av antikoagulasjonsmidler eller koagulasjonsaktivator.

Prøvetakingsutstyr, samt forsendelsesglass, hylser, rekvisisjoner og konvolutter bestilles under fanen «Bestill prøvetakingsutstyr»

Prøvetaking:
Forutsetningen for korrekte analysesvar er at prøvetaking, behandling, oppbevaring og forsendelse av prøver er forskriftsmessig utført. Slike preanalytiske faktorer påvirker analyseresultatene, og laboratoriet har få muligheter til å oppdage denne type feil. For annen type prøvetaking enn blodprøver, se under de spesifikke fagområdene.

Her følger en del generelle retningslinjer for blodprøvetaking:

 • Kontrollér pasientens identitet før prøvetaking, fødselsnummer (11 siffer).
 • Pasienten bør være i ro minimum 15 min før blodprøvetakingen. Pasienten bør sitte avslappet under prøvetakingen og skal ikke knytte hånden.
 • Det kan være viktig å vite at celler, proteiner og proteinbundne komponenter har høyere konsentrasjoner når prøver blir tatt i sittende enn i liggende stilling (ca. 6 -10%).
 • Enkelte analyser gir høyere verdier i kapillærprøver enn i veneprøver.
 • Dersom pasienten får intravenøs infusjon, skal ikke blodprøven tas fra samme ekstremitet som infusjonen gis inn.  Avstengt minimum 15 min.
 • Innstikk skal gjøres umiddelbart etter at stase er anlagt, og stasen skal slippes opp hurtigst mulig. Før stikk anbefales det å utføre desinfeksjon av stikkstedet med desinfeksjonsmiddel som inneholder 70 % Isopropyl Alcohol. Unntak er ved rekvirert analyse etanol eller alkohol i serum. Ved blodkultur benyttes klorhexidin.
 • Det er viktig at de ulike prøvetakingsglassene tas i riktig rekkefølge. Se under samt vedlagt dokument.
 • Alle glass med tilsetning må blandes ved å snu dem forsiktig 180° 5-10 ganger fortløpende etter prøvetaking.
 • Husk å påføre dato og klokkeslett for prøvetakingen på rekvisisjonen. Prøveglassene og prøvemateriale (hvis avpippetert) merkes godt med navn og fødselsnummer (11 siffer).
 • Alle prøver som inneholder biologisk materiale er å betrakte som potensielt smittefarlig. Derfor bør arbeidet med biologiske prøver utføres slik at man unngår direkte kontakt.

Glassrekkefølge: (se også vedlegg)

 1. Blodkultur
 2. Serum u/gel (uten koagulasjonsaktivator)
 3. Na-Citrat (koagulasjonsrør)
 4. Li-Heparin (spormetaller)
 5. Serum m/gel
 6. Li-Heparin
 7. Na-Heparin
 8. EDTA
 9. EDTA m/gel
 10. Citrat (SR)
 11. QuantiFERON-TB Gold
 12. ACD

Se forøvrig spesielle forhold ved enkeltanalyser under den alfabetiske opplistingen av analysene.