Utstyr:
Til blodprøvetaking benyttes vakuumrør. Disse har ulike fargekoder på korken avhengig av tilsetning av antikoagulasjonsmidler eller koagulasjonsaktivator.

Prøvetakingsutstyr, samt forsendelsesglass, hylser, rekvisisjoner og konvolutter bestilles under fanen «Bestill prøvetakingsutstyr»

Prøvetaking:
Forutsetningen for korrekte analysesvar er at prøvetaking, behandling, oppbevaring og forsendelse av prøver er forskriftsmessig utført. Slike preanalytiske faktorer påvirker analyseresultatene, og laboratoriet har få muligheter til å oppdage denne type feil. For annen type prøvetaking enn blodprøver, se under de spesifikke fagområdene.

Her følger en del generelle retningslinjer for blodprøvetaking:

  • Kontrollér pasientens identitet før prøvetaking, fødselsnummer (11 siffer).
  • Pasienten bør være i ro minimum 15 min før blodprøvetakingen. Pasienten bør sitte avslappet under prøvetakingen og skal ikke knytte hånden.
  • Det kan være viktig å vite at celler, proteiner og proteinbundne komponenter har høyere konsentrasjoner når prøver blir tatt i sittende enn i liggende stilling (ca. 6 -10%).
  • Enkelte analyser gir høyere verdier i kapillærprøver enn i veneprøver.
  • Dersom pasienten får intravenøs infusjon, skal ikke blodprøven tas fra samme ekstremitet som infusjonen gis inn.  Avstengt minimum 15 min.
  • Innstikk skal gjøres umiddelbart etter at stase er anlagt, og stasen skal slippes opp hurtigst mulig. Før stikk anbefales det å utføre desinfeksjon av stikkstedet med desinfeksjonsmiddel som inneholder 70 % Isopropyl Alcohol. Unntak er ved rekvirert analyse etanol eller alkohol i serum. Ved blodkultur benyttes klorhexidin.
  • Det er viktig at de ulike prøvetakingsglassene tas i riktig rekkefølge. Se under samt vedlagt dokument.
  •  Alle glass med tilsetning må blandes ved å snu dem forsiktig 180° 5-10 ganger fortløpende etter prøvetaking.
  • Husk å påføre dato og klokkeslett for prøvetakingen på rekvisisjonen. Prøveglassene og prøvemateriale (hvis avpippetert) merkes godt med navn og fødselsnummer (11 siffer).
  • Alle prøver som inneholder biologisk materiale er å betrakte som potensielt smittefarlig. Derfor bør arbeidet med biologiske prøver utføres slik at man unngår direkte kontakt.

Glassrekkefølge: (se også vedlegg)

Serumrør uten tilsetning*
2.    Koagulasjonsrør
3.    Serumrør m/gel (SST og RST)
4.    Heparinrør
5.    Heparinrør m/gel
6.    EDTA rør
7.    EDTA rør m/gel
8.    SR-rør
9.    Andre

*Når det er bestilt blodkultur skal de tas først.

Laboratoriemedisin har valgt å ta serumrør uten gel før Na-citrat for å unngå kontaminering. 

Se for øvrig spesielle forhold ved enkeltanalyser under den alfabetiske opplistingen av analysene.